ធម្មជាតិញញឹម

Creek flowing through temperate rainforest, Fjord-land National Park, New Zealand

Creek flowing through temperate rainforest, Fjord-land National Park, New Zealand

ព្រៃព្រឹកឆើតឆាយ ធម្មជាតិទាំងឡាយ ស្រស់ស្រាយប្រព្រឹម។ ទឹកហូរពីអាយ នាំស្នាមញញឹម នាំក្ដីសង្ឃឹម  កាត់តាមផ្ទាំងថ្ម។  ឈានជើងទៅមុខ ផ្ញើរទុកអំណរ ទុកនិងផ្ទាំងថ្ម ខ្ញុំនឹកអាល័យ។

Arch Angel Falls on the Left Fork of North Creek in Zion National Park, Utah

Arch Angel Falls on the Left Fork of North Creek in Zion National Park, Utah

Advertisements

Som Ross Pro tes Kyum!

On life journey

I like this quote:

On life’s journey
Faith is nourishment,
Virtuous deeds are a shelter,
Wisdom is the light by day and
Right mindfulness is the protection by night.
If a man lives a pure life nothing can destroy him;
If he has conquered greed nothing can limit his freedom.

Buddha


« Older entries